Biển Báo Chỉ Dẫn

 • Tác dụng của biển hiệu lệnh
 • Biển hiểu lệnh là biển báo cho người tham gia giao thông biết các điều bắt buộc phải chấp hành.


 • Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.401 Bắt Đầu Đường Ưu Tiên

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.401 Bắt Đầu Đường Ưu Tiên

  Số hiệu biển báo: R.401 Tên biển báo: Bắt đầu đường ưu tiên. Chi tiết báo hiệu: Để biểu thị ưu tiên ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.402 Hết Đoạn Đường Ưu Tiên

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.402 Hết Đoạn Đường Ưu Tiên

  Số hiệu biển báo: R.402 Tên biển báo: Hết đoạn đường ưu tiên. Chi tiết báo hiệu: Báo hiệu hết đoạn đ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.403a Đường Dành Cho Ôtô

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.403a Đường Dành Cho Ôtô

  Số hiệu biển báo: R.403a Tên biển báo: Đường dành cho  ôtô. Chi tiết báo hiệu: Để chỉ dẫn bắt đầu đư..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.403b Đường Dành Cho Ôtô Xe Máy

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.403b Đường Dành Cho Ôtô Xe Máy

  Số hiệu biển báo: R.403b Tên biển báo: Đường dành cho ô tô, xe máy. Chi tiết báo hiệu:Để chỉ dẫn bắt..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.404a Hết Đường Dành Cho Ôtô

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.404a Hết Đường Dành Cho Ôtô

  Số hiệu biển báo: R.404a Tên biển báo: Hết đường dành cho  ô tô. Chi tiết báo hiệu: Để chỉ dẫn hết đ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.404b Hết Đường Dành Cho Ôtô Xe Máy

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.404b Hết Đường Dành Cho Ôtô Xe Máy

  Số hiệu biển báo: R.404b Tên biển báo: Hết đường dành cho  ô tô, xe máy. Chi tiết báo hiệu: Để chỉ d..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.405a Đường Cụt Bên Phải

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.405a Đường Cụt Bên Phải

  Số hiệu biển báo: R.405a Tên biển báo: Đường cụt. Chi tiết báo hiệu: Để chỉ dẫn đường cụt, lối rẽ và..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.405b Đường Cụt Bên Phải

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.405b Đường Cụt Bên Phải

  Số hiệu biển báo: R.405b Tên biển báo: Đường cụt. Chi tiết báo hiệu: Để chỉ dẫn đường cụt, lối rẽ và..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.405c Đường Cụt

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.405c Đường Cụt

  Số hiệu biển báo: R.405c Tên biển báo: Đường cụt. Chi tiết báo hiệu: Để chỉ dẫn phía trước là đường ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.406 Được Ưu Tiên Qua Đường Hẹp

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.406 Được Ưu Tiên Qua Đường Hẹp

  Số hiệu biển báo: R.406 Tên biển báo: Được ưu tiên qua đường hẹp. Chi tiết báo hiệu: Để chỉ dẫn cho ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.407a Đường Một Chiều

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.407a Đường Một Chiều

  Số hiệu biển báo: R.407a Tên biển báo: Đường một chiều. Chi tiết báo hiệu: Biển đặt sau ngã ba và ng..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.407b Đường Một Chiều

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.407b Đường Một Chiều

  Số hiệu biển báo: R.407b Tên biển báo: Đường một chiều. Chi tiết báo hiệu: Biển đặt trước ngã ba và ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.407c Đường Một Chiều

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.407c Đường Một Chiều

  Số hiệu biển báo: R.407c Tên biển báo: Đường một chiều. Chi tiết báo hiệu: Biển đặt trước ngã ba và ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.408 Nơi Đỗ Xe

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.408 Nơi Đỗ Xe

  Số hiệu biển báo: R.408 Tên biển báo: Nơi đỗ xe. Chi tiết báo hiệu: Để chỉ dẫn những nơi được phép đ..

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.409 Chỗ Quay Xe

  Biển Báo Hiệu Giao Thông Chỉ Dẫn R.409 Chỗ Quay Xe

  Số hiệu biển báo: R.409 Tên biển báo: Chỗ quay xe. Chi tiết báo hiệu: Biển chỉ dẫn vị trí được phép ..

  Showing 1 to 15 of 93 (7 Pages)